• جهان
  • زندگی کنیم و بگذاریم دیگران هم زندگی کنند!

    همه ی ما میمیریم. همه ما. تمام می شویم. یک روز همین خانه ای که سقف دارد خانه عنکبوت ها و لانه ی خفاش ها می شود، همین ماشینی که دوستش داریم زیر باران در یک گورستان ماشین زنگ می زند، همین بچه هایی که نفس مان به نفس شان بند است، می روند پی […]

  • اعتماد به نفس
  • آنطور ها هم که فکر میکنیم، پدر و مادرمان بی تقصیر نیستند.

    وقتی که داشتم به یه بخش از وجودم که می خوام تغییرش بدم فکر می کردم، و درباره ی ریشه ها و زمینه هاش تامل می کردم، دیدم که این بخش از وجودم توی پدرم، و پدربزرگم هم وجود داشته و داره. دیدم چقدر ساده انگارانه است اگه این نقص رو  فقط مربوط به خودم بدونم و […]