دین،«انسان خوب را خوب تر،انسان بد را بدتر» میکند.

دین،«انسان خوب را خوب تر،انسان بد را بدتر» میکند.

یکی از بزرگان نکته ظریفی می گفت.می گفت کسانی هم که امام حسین را کشتند نمازخوان بودند و حتی نماز خواندن به آنها قوت داده بود؛آنها اگر نماز نمی خواندند نمی توانستند این کار را انجام دهند.خود نماز خواندن به انسان نوعی قوت نفس می دهد!
من واقعا معتقدم دین فقط«آنچنان» را «آنچنان تر» می کند.شما اگر انسان خوبی باشی و متدین شوی خوب تر میشوی؛اگر مثل من انسان بدی باشی و متدین شوی بدتر می شوی.یعنی تدین جسارتی به انسان می دهد که اگر انسانی باشید پاک و طیب،که از یک خانواده امین و از یک جوهره انسانی برخاسته اید،تدین شما را خوب تر می کند.از آن طرف اگر آدم زمختی باشید مثل خوارج؛آنها هم تدین فقط در مقابل امام علی شجاع ترشان کرد و جسارت شان بیشتر شد. تدین به شما این حالت را می دهد که«شما تحت کَنَف حمایت الهی هستی و مامور خدایی!شما اصلا دست خدایی که از آستین جهان بیرون آمده ای!»این حالت باعث می شود که هر کاری که می خواهی بکنی با جسارت و شجاعت بیشتری انجام دهی.
خاطرم هست که امام خمینی دو سه بار این مطلب را گفته بود که«ما از آمریکا ترس نداریم اما از این آخوندها و مقدسین می ترسیم».راست هم می گفت.چون آمریکا یک جایی عقب می نشیند،اما اینها می گویند:«کجا عقب بشینیم؟ما مامور الهی هستیم،ما می رویم جلو،ما ماموریم که زمینه را برای ظهور حضرت آماده کنیم»!می بینیم بزرگ ترین درندگی ها را می کنند به اسم اینکه دارند زمینه را برای ظهور حضرت حجت آماده می کنند.
تمام.

پاسخ دهید