• درس زندگی
  • خود معمولی

    معمولی بودن میتواند سخت ترین وضعیت ممکن باشد در زندگی. مثلن؟ شاگرد معمولی بودن. قیافه معمولی داشتن. دونده معمولی بودن و خطاط معمولی بودن و استارت آپر معمولی بودن و معمولی ساز زدن و معمولی رقصیدن و دوست معمولی داشتن. منظورم از معمولی همان است که عالی نیست، اما هست. فرهنگ ایده آل گرایی تیغ […]