• جهان
  • زندگی کنیم و بگذاریم دیگران هم زندگی کنند!

    همه ی ما میمیریم. همه ما. تمام می شویم. یک روز همین خانه ای که سقف دارد خانه عنکبوت ها و لانه ی خفاش ها می شود، همین ماشینی که دوستش داریم زیر باران در یک گورستان ماشین زنگ می زند، همین بچه هایی که نفس مان به نفس شان بند است، می روند پی […]

  • درس زندگی
  • خود معمولی

    معمولی بودن میتواند سخت ترین وضعیت ممکن باشد در زندگی. مثلن؟ شاگرد معمولی بودن. قیافه معمولی داشتن. دونده معمولی بودن و خطاط معمولی بودن و استارت آپر معمولی بودن و معمولی ساز زدن و معمولی رقصیدن و دوست معمولی داشتن. منظورم از معمولی همان است که عالی نیست، اما هست. فرهنگ ایده آل گرایی تیغ […]