• اعتماد به نفس
  • آنطور ها هم که فکر میکنیم، پدر و مادرمان بی تقصیر نیستند.

    وقتی که داشتم به یه بخش از وجودم که می خوام تغییرش بدم فکر می کردم، و درباره ی ریشه ها و زمینه هاش تامل می کردم، دیدم که این بخش از وجودم توی پدرم، و پدربزرگم هم وجود داشته و داره. دیدم چقدر ساده انگارانه است اگه این نقص رو  فقط مربوط به خودم بدونم و […]